Den nygrävda hjärtdammen som stannar upp ett mindre vattenflöde i en bäck nedanför vår tomt.

Den nygrävda hjärtdammen som stannar upp ett mindre vattenflöde i en bäck nedanför vår tomt.

I samband med några texter här på bloggen om dammar och andra vattensystem på Lövudden har jag gjort en förteckning över växter som kan vara i vattnet eller i närheten. Växterna är ordnade i några olika kategorier, men för övrigt finns inget som säger vad som är de bästa växterna. Det här med vattenväxter är nytt för mig och efterhand kommer jag att välja ut ett sortiment växter som kan passa våra vattenförhållanden här på Lövudden. Har du kunskap eller åsikter om detta ämne får du gärna kontakta mig på mejl kosmotopia@gmail och dela med dig.

Djupvattensväxter
Dessa växter har rötterna i botten (med vissa undantag) men flyter med sina blad på vattenytan. De minskar algtillväxt genom att begränsa instrålning av ljus. Vattendjup cirka 40-100 cm.

Doftnäckros, nymphaea odorata (ätliga delar)
Dvärgnäckros, Numphar pumila (svagväxande)
Guldkolv, Orontium aquaticum
Gul näckros (Åkanna), Nuphar lutea (ätliga delar, starkväxande)
Hornsärv, Ceratophyllum demersum (bra syreproducent)
Hästsvans, Hippuris vulgaris
Japansk näckros, Nuphar japonica
Möjor, Ranunculus aquatilis
Nateväxter, Potamogeton sp.
Näckros, Nymphaea sp.
Sjögull, Nymphoides peltata (invasiv)
Sjösäv, Schoenoplectus lacustris (rot och unga skott är ätliga, renande förmåga)
Slingeväxter, Myriophyllum sp.
Sylört, Subularia aquatica
Vattenax, Aponogeton distachyos (Ätliga delar)
Vattenmöja, Ranunculus aquatilis
Vattenpilört, Polygonum amphibium
Vit näckros, Nymphaea alba (roten stärkelserik, kaffesurrogat, starkväxande)

Undervattensväxter
Dessa växter har sina blad helt under vattnet, är näringsupptagande och med blad som syresätter genom fotosyntes. Algförebyggande och viktiga för den biologiska balansen.

Axslinga, Myriophyllum spicatum
Dikeslånke, Callitriche stagnalis
Gräsnate, Potamogeton gramineus
Gäddnate, Potamogeton natans (starkväxande)
Hornsärv, Ceratophyllum demersum
Hårslinga, Myriophyllum  alterniflorum
Kransslinga, Myriophyllum verticillatum
Krusnate, Potamogeton crispus
Lånkar, Callitriche sp.
Notblomster, Lobelia dortmanna
Nålsäv, Eleocharis acicularis
Näckmossa, Fontinalis antipyretica
Smal vattenpest, Elodea nuttallii
Smålånke, Callitriche palustris
Sommarlånke, Callitriche cophocarpa
Storslinga, Myriophyllum aquaticum (invasiv)
Stor vattenpest, Egeria densa
Vattenblink, Hottonia palustris (hög tillväxt, näringskrävande)
Vattenmöja, Ranunculus aquatilis
Vattenpest, Elodea canadensis (invasiv)
Ålnate, Potamogeton perfoliatus

Fritt flytande växter
Denna typ av växter flyter fritt på vattenytan och har långa utlöpare. De bildar ofta stora kolonier. De tar sin näring direkt från vattnet och är bra algbekämpare. När de blir för många kan de skördas och användas som ett bra kompostmaterial.

Andmat, Lemna minor (invasiv, vattenrenande)
Bläddror, Utricularia sp. (äter små vattenlevande djur)
Dyblad Hydrocharis morsus-ranae (sprids genom utlöpare)
Jättesimbräken, Salvinia molesta (invasiv)
Klöverbräken, Marsilea quadrifolia
Korsandmat, Lemna trisulca (invasiv, vattenrenande)
Mossbräken, Azolla filiculoides (invasiv)
Musselblomma, Pistia stratiotes (tveksamt härdig, invasiv)
Sjönöt, Trapa natans (Zon 1, invasiv, den nötlika frukten ätlig)
Vattenaloe (kräftklo), Stratiotes aloides (vattenrenande)
Vattenbläddra, Utricularia vulgaris
Vattenhyacint, Eichhornia crassipes (ej härdig, invasiv)

I sumpzon, fuktzon, våtmark, våtbädd eller som kantväxter
Dessa växter trivs i mer eller mindre fuktiga områden ned till cirka 40 cm. vattendjup.

Amerikanskt hönsbär, Cornus canadensis (ätliga bär)
Blomvass, Butomus umbellatus (ätliga delar)
Blåsäv, Schoenoplectus tabernaemontani
Blått gyckelblomster, Mimulus ringens (invasiv)
Brokiris (Amerikansk svärdslilja), Iris versicolor
Brudborste (Borsttistel), Cirsium Helenioides
Bunge, Samolus valerandi (unga blad ätliga)
Bäckfräne, Rorippa microphylla
Bäckveronika, Veronica beccabunga (renande förmåga)
Dammag, Cyperus longus (roten som krydda)
Dvärgkaveldun, Typha minima (ätliga delar, renande förmåga)
Dvärgtåg, Juncus ensifolius
Fackelblomster, Lythrum salicaria (självsående)
Flädervänderot, Valeriana sambucifolia
Glansiris, Iris laevigata
Gult gyckelblomster, Mimulus luteus (renande förmåga, självsående)
Gullpudra, Chrysosplenium alternifolium (ätliga blad)
Gökblomster, Lychnis flos-cuculi
Hampflockel, Eupatorium cannabinum
Humleblomster, Geum rivale
Houttuynia (Ödleblad), Houttuynia cordata (mindre god härdighet)
Japansk iris, Iris ensata
Japanskt pilblad, Sagittaria japonica
Japansk viva, Primula japonica
Jättegunnera, Gunnera manicata
Kabbeleka, Caltha palustris
Kabbeleka (Gul fylld), Caltha palustris ’Multiplex’ (självsående)
Kabbeleka (Vit), Caltha palustris var. ’Alba’ (mindre god härdighet, självsående)
Kalmus, Acorus calamus (ätliga delar)
Kardinallobelia, Lobelia cardinalis
Knapptåg, Juncus conglomeratus (renande förmåga)
Kotula, Cotula coronopifolia
Kranssvalting, Alisma plantago
Källfräne (Vattenkrasse), Rorippa nasturtium-aquaticum (ätliga blad och stjälkar)
Kärrbräken, Thelypteris palustris (täckande kantväxt)
Kärrfräken, Equisetum palustre
Manchuriskt vildris, Zizania latifolia (ätliga delar)
Missne (Sumpkalla), Calla palustris (röda bär giftiga)
Nålsäv, Eleocharis acicularis (mattbildande)
Penningblad, Lysimachia nummularia
Pilblad, Sagittaria sagittifolia (rotknölar ätliga)
Pontederia, Pontederia cordata (frön och unga stjälkar ätliga)
Pärlbräken, Onoclea sensibilis
Revsuga, Ajuga reptans
Rosendunört, Epilobium hirsutum
Röd jättegunnera, Gunnera tinctoria (unga stjälkar ätliga)
Rörflen, Phalaris arundinacea (renande förmåga, invasiv)
Sebrasäv (Blåsäv), Scirpus tabernaemontani ’Zebrinus’
Sjöfräken, Equisetum fluviatile
Sjöranunkel (Åmöga), Ranunculus lingua
Sjösäv, Schoenoplectus lacustris (rot och unga skott är ätliga, renande förmåga)
Skavfräken, Equisetum hyemale (innehåller fint slipmedel)
Skunkkalla (Gul), Lysichiton americanus (Zon 1-3)
Skunkkalla (Vilt), Lysichiton camschatcensis (Zon 1-2)
Slokstarr, Carex pseudocyperus
Smalkaveldun, Typha angustifolia (ätliga delar, renande förmåga)
Spikblad, Hydrocotyle vulgaris (invasiv)
Stor igelknopp, Sparganium erectum (rotknölar ätliga)
Stor ormrot, Persicaria bistorta
Strandiris, Iris sibirica
Strandklo, Lycopus europaeus
Strandlysing (Videört), Lysimachia vulgaris
Strimmig jättegröe, Glyceria maxima ’Variegata’
Strimmig kalmus, Acorus calamus ’Variegatus’
Sumpbräken, Thelypteris palustris
Sumpförgätmigej, Myosotis palustris
Svalting, Alisma plantago-aquatica (renande förmåga, självsående)
Svärdslilja (Gul), Iris pseudacorus (renande förmåga, invasiv)
Svärdtåg, Juncus ensifolius (tuvbildande)
Sydfyrling, Crassula helmsii (invasiv, renande förmåga)
Säv (kolvass), Schoenoplectus lacustris
Tjärblomster, Lychnis viscaria
Topplösa, Lysimachia thyrsiflora
Tätbladigt kaveldun, Typha gracilis (ätliga delar)
Vanlig igelknopp, Sparganium emersum (renande förmåga)
Vasstarr, Carex acuta (renande förmåga)
Vattenklöver, Menyanthes trifoliata (renande förmåga, invasiv)
Vattenmynta, Mentha aquatica (renande förmåga, invasiv, doft, blad till te)
Äkta förgätmigej, Myosotis scorpioides (renande förmåga)
Älgört, Filipendula ulmaria (spridningsbenägen, medicin, blad och blommor till te)
Ältranunkel (Feberört), Ranunculus flammula
Ängsbräsma, Cardamine pratensis
Ängsruta, Thalictrum flavum (doft)
Ängsull, Eriophorum angustifolium

Växter för rening av gråvatten (bad, dusch, tvätt, disk och skölj)
Bredkaveldun (Cattail), Typha latifolia (ätliga delar)
Smalkaveldun, Typha angustifolia (ätliga delar, renande förmåga)
Säv (Bulrush), Scirpus validus
Säv, Schoenoplectus lacustris
Vass (Bladvass/Reed canary grass), Phragmites australis (ätliga delar, renande förmåga, invasiv)
Veketåg (Soft rush), Juncus effusus (renande förmåga, vintergrön)

Amerikanskt blåbär (High-bush blueberry), Vaccinium corymbosum (ätliga bär)
Amerikanskt olvon (High-bush cranberry), Viburnum trilobum (ätliga bär)
Aronia
(Chokeberry), Aronia sp.
Svart Aronia, Aronia melanocarpa (ätliga bär)
Röd Aronia, Aronia arbutifolia (ätliga bär)
Slånaronia, Aronia x prunifolia (ätliga bär)
Daglilja (Daylily), Hemerocallis fulva (ätliga blommor och knoppar)
Brunröd daglilja, Hemerocallis fulva (ätliga blommor och knoppar)
Fläder (Elderberry), Sambucus nigra (saft, te och vin av blomma och bär)
Fräken (Horsetail), Equisetum sp. (rik på kisel)
Kärrfräken, Equisetum palustre
Sjöfräken, Equisetum fluviatile
Skavfräkem, Equisetum hyemale (innehåller fint slipmedel)
Smalfräken, Equisetum variegatum
Trådfräken, Equisetum scirpoides
Åkerfräken, Equisetum arvense
Kalmus (Sweet flag), Acorus calamus (ätliga delar)
Pilblad (Arrowhead), Sagittaria sp.
Bredpilblad, Sagittaria latifolia
Pilblad, Sagittaria sagittifolia (rotknölar ätliga)
Trubbpilblad, Sagittaria natans
Pontederia (Pickerel weed), Pontederia cordata (frön och unga stjälkar ätliga)
Småsäv (Spike rush), Eleocharis sp.
Starr (Sedge), Carex sp.
Strutbräken (Ostrich fern), Matteuccia struthiopteris (spridningsbenägen, ätliga vårskott)
Svärdslilja (Yellow iris), Iris pseudacorus
Tranbär (Cranberry), Vaccinium macrocarpon (ätliga bär)
Vallört (Comfrey), Symphytum officinale (ackumulatorväxt, gröngödsling)
Vattenkanna (Water canna), Thalia dealbata

Strandväxter
Daggkåpa, Alchemilla mollis
Flikrabarber, Rheum palmatum
Hosta, Hosta sp. (tidiga skott ätliga)
Humleblomster, Geum rivale
Kambräken, Blechnum spicant
Korallkornell, Cornus alba
Rodgersia, Rodgersia aesculifolia
Rosenviva, Primula rosea
Sommarviva, Primula florindae
Sommarsnöklocka, Leucojum aestivum
Videkornell, Cornus stolonifera

Buskar och träd vid dammkanten
Balsampoppel, Populus x candicans ’Aurora’
Bollbuske, Cephalanthus occidentalis
Bredbladig kalmia, Kalmia latifolia
Gråal, Alnus incana ’Pendula’ (kvävefixerande)
Pimpernöt, Staphylea holocarpa
Pärlemorrönn, Sorbus vilmorinii
Rysk kornell, Cornus alba
Svartbjörk, Betula nigra
Sälg, Salix caprea ’Kilmarnock’ (medicin)
Videkornell, Cornus stolonifera

Växter lämpliga för en mycket liten damm
Ampelsäv, Isolepis cernua
Dvärgandmat, Wolffia arrhiza
Dvärgkalmus, Acorus gramineus ’Pusillus’
Dvärgkaveldun, Typha minima (ätliga delar, renande förmåga)
Finkaveldun, Typha minima var. gracilis (renande förmåga)
Nålsäv, Eleocharis acicularis
Näckmossa, Fontinalis antipyretica
Näckros (dvärgsorter)
Svalting, Damasonium alisma
Äkta förgätmigej, Myosotis scorpioides

Växter att undvika i mindre dammar
Vass (Bladvass), Phragmites australis (ätliga delar, renande förmåga, invasiv)
Bredkaveldun, Typha latifolia (ätliga delar)
Jättegröe, Glyceria maxima
Mannagräs, Glyceria fluitans (ätliga frön)
Sjösäv, Schoenoplectus lacustris (renande förmåga)
Vattenpest, Elodea canadensis

Litteratur och källor
Bengtson och Lewander, Vilda grannar, Prisma, 2006, 978-91-518-4486-2
Bengtson, Isakson och Lewander, Naturskyddsföreningens dammhandbok, Naturskyddsföreningen, 1997, 91-558-0351-2
Bird, Richard, Dammar, Albert Bonniers Förlag, 2005, 91-0-010585-6
Eriksson, Schyllander och Johanson, Trädgårdsdammar, ICA bokförlag, 2007, 978-91-534-2691-2
Hemenway, Toby, GAIAS’s Garden, Chelsea Green Publishing, 2009, 978-1-60358-029-8
Hutchinson, Laurence, Ecological Aquaculture, Permanent Publications, 2011, 978-1-85623-060-5

http://www.pfaf.org/user/Default.aspx
http://www.pfaf.org/user/cmspage.aspx?pageid=79
Wedrén, Malin, Insamling, användning och rening av vatten i den hållbara trädgården, Högskolan i Gävle, 2009 (PDF)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:281111/FULLTEXT02

Jan Gustafson-Berge

Annonser