Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Välkommen till paradiset. En av de inskjutande delarna med skogsträdgård.

Vad är polykultur?
Poly är ett prefix som betyder många. Ordet kultur syftar i det här fallet på odlingskultur. Polykultur skulle då ordagrant kunna översättas med många odlingskulturer eller en mångfald av odlingskulturer. Det säger ju inte särdeles mycket då en sådan översättning kan betyda nästan vilken odling som helst. En slags polykultur kan vara utformad så att det under växtsäsongen alltid finns någon växt som blommar eller att en rabatt består av blommor med en stor mängd olika kulörer. En annan polykultur kan bestå av ett mindre antal växter som på olika sätt samverkar och stödjer varandra. En avancerad form av polykultur är det som kallas för skogsträdgård.

Men om vi då lägger till:
att denna odlingskultur ska befinna sig på en begränsad (dvs. ganska liten) plats, yta eller volym.
att den i hög utsträckning ska ta i anspråk alla de tre rumsliga dimensionerna.
att odlingen och växandet ska ha en utsträckt tidsomfattning som närmar sig ett årsvarv.
att de ingående växterna, djuren och övriga komponenter (designelement) i hög grad ska understödja varandra.
att odlingskulturen ska innebära och även utveckla mångfald.
att odlingssystemet ska ha en hög resiliens (motståndskraft, återhämtning, förnyelse).
att den kollektiva växtindividen (själva polykulturen) ska vara självstyrande och självgenererande, dvs. behöva så lite skötsel som möjligt efter uppbyggnadsfasen.
att en betydande mängd födoämnen och andra nyttigheter ska produceras.

Nu börjar det likna något. Frågan är då hur detta kan gå till.

Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Spansk körvel: blad och stjälk i sallad och soppa, gröna frön samt rot som rotfrukt.

Polykulturer på Lövudden
Jag arbetar med polykultur på flera sätt i olika nivåer och utsträckningar på Lövudden.
I den vanliga trädgårdsodlingen utvecklas rabatter eller odlingsbäddar med olika typer av perenna matväxter.
I den påbörjade skogsträdgården etableras på flera områden fragment eller större delar av tillämpningar på begreppet polykultur.
På fältet har jag börjat anlägga en experiment- och visningsodling där polykultur ska undersökas och prövas i form av en cell eller enhet på en mindre yta. Här utvecklas principerna och förbereds för duplicering/kopiering i större skala.
På åkern pågår på ett hackigt och extensivt vis både ett praktiskt och ett teoretiskt arbete som ska beskriva hur en vanlig åker med monokultur kan transformeras till en större polykultur i form av ett trädgårdsjordbruk.

Rödådrad syra: blad till sallat.

Rödådrad syra: blad till sallat.

Perenna rabatter
I vanliga fall tänker nog de flesta på perenna blomväxter, marktäckande bladväxter eller prydnadsbuskar i det här sammanhanget. Här handlar det dock till största delen om rabatter eller odlingsbäddar som innehåller bärbuskar och perenna grönsaksväxter, vilka kan vara särdeles blommande, marktäckande och prydande också.

Den första rabatten är anlagd direkt på en gräsmatta i skuggan under tre körsbärsträd. Första året odlades potatis där och sedan försökte jag odla vanliga grönsaker med dåligt resultat. Nu finns där istället ett antal bärbuskar, lungrot, självsående trädgårdsmålla, men framförallt ett större antal lökväxter som ger gröna strå, stjälkar, blomknoppar eller blad, exempelvis ramslök, gräslök, prärielök och skogslök.

Anläggning av perennbädd med bärbuskar och perenna salladsväxter.

Anläggning av perennbädd med bärbuskar och perenna salladsväxter.

Den andra rabatten är konstruerad som en lång och upphöjd odlingsbänk som löper längs staketet mellan köksträdgården och odlingsbäddar ute på fältet. Här finns också flera sorters bärbuskar och mellan dessa är temat perenna salladsväxter, exempelvis sallatsaralia, vårsköna, rödådrad syra, trädgårdssyra, brunröd daglilja, svartrot, kummin, spansk körvel och pepparrot.

Den tredje rabatten finns ute på fältet och kallas för Ormen eftersom den slingrar sig längs med grusvägen och är 32 meter lång. Utgångspunkten här var några träd och buskar som av olika anledningar växte där när vi fick låna fältet. Mellan dessa anlades en slingrande odlingsbädd genom marktäckning med grövre organiskt material som uppkom i vår trädgård under en säsong samt innehållet från en kasserad höbal, modell större. I denna bädd har vi efterhand som växter ”dykt upp” tagit täckmaterialet åt sidan, grävt en grop som fyllts med en god jordblandning, vattnat en gång samt planterat växten i fråga och återställt marktäckningen. Tanken är att alla växterna ska kunna klara sig utan extra bevattning.

Plantering av pil pågår i Ormens täckta odlingsbädd.

Plantering av pil pågår i Ormens täckta odlingsbädd.

Växtvalet i Ormen har ett bredare syfte än bara ätlighet och därför kommer mångfald och variation i odlingsbädden att vara stor. De ursprungliga växterna var poppel, ek, lönn, nyponros och björnbär. Nu finns här också tulpanlökar, lupin, jordärtskocka, rotsolros, pil, krikon, mirabell, havtorn, vresros, fläder och mycket mer ska det bli efterhand som växter visar sig och villiga grävare finns tillhands.

Extensiv skogsträdgård med våtmark där älgörten frodas. Här finns även en växande störskog i form av aspar som gallras vid behov.

Extensiv skogsträdgård med våtmark där älgörten frodas. Här finns även en växande störskog i form av aspar som gallras vid behov.

Vad är en skogsträdgård?
I en skogsträdgård växer fruktträd, nötträd, bärbuskar, kryddväxter, svampar och perenna grönsaker tillsammans. Alla växter är i flera fall nyttoväxter och de flesta har någon ätlig del. Där finns också ett rikt insekts- och fågelliv som bidrar till ett positivt hälsotillstånd.

Avsikten är att efterlikna skogsbrynets mångsidiga produktivitet. Under träden finns därför buskar och örter och genom lämpligt utformade gläntor och upphöjningar inbjuds solen till att ge en maximal mängd ljus och värme till växterna. Växterna som odlas är perenner (alternativt självsående). När våren kommer börjar de av egen kraft att växa.

Den ingående växtligheten kan delas in i olika skikt som tillsammans fungerar tredimensionellt. Dessa nivåer är övre trädskikt, undre trädskikt, buskskikt, markväxter (örter), rötter, svampar, klätterväxter (vertikalt) och marktäckare (horisontellt).

Under anläggningsfasen krävs god planering och större arbetsinsatser. När sedan trädgården börjar komma in i sin mognadsfas, så minskar skötselbehovet samtidigt som avkastningen av nyttigheter ökar. Mer om skogsträdgård finns här och här.

På Lövudden finns dels en extensiv skogsträdgård som mestadels är inne i en fas av observation, inventering och röjning. Viss utplantering av bärbuskar har ägt rum, gamla fruktträd och bärbuskar har röjts fram och ett system av mindre dammar har börjat anläggas längs en liten bäckfåra.

Extensiv skogsträdgård med gammal jordkällare och äldre fruktträd.

Extensiv skogsträdgård med gammal jordkällare och äldre fruktträd.

I kontakt med detta område har jag anlagt två mindre skogsträdgårdar vilka skjuter in som breda kilar på vår tomt. Den ena är helt nyanlagd på gräsmarken under en stor ek med bara inplanterade växter exempelvis gråmynta, rabarber, bärbuskar, fläder, havtorn, körsbärskornell, läkevänderot, libbsticka och spansk körvel. På det andra området fanns redan flera växter väl värda att bevara exempelvis hassel, körsbär, nyponros, vinbär, krusbär och mjölkört. Här har dessutom inplanterats ganska många nya växter såsom sibirisk ärtbuske, vinbär, fläder, humle, blåbärstry, körsbärsplommon, libbsticka, spansk körvel, mejram, strutbräken, skogslök, luktviol, lungrot, aronia, bärhäggmispel och daggfunkia.

Inskjutande del av skogsträdgård på hösten med lövtäckning.

Inskjutande del av skogsträdgård på hösten med lövtäckning.

Polykultur på fältet
Ute på vårt fält har jag börjat skapa en polykultur som ska bli som en nordisk djungel, dvs. volymen ska uppfyllas maximalt med växtlighet. Denna enhet eller cell kan ses som en principiell struktur vilken kan dupliceras som sin princip, men med ett varierande faktiskt innehåll och därefter spridas ut över större ytor, för att forma ett mångfaldens odlingslandskap där nu monokulturens grödor växer. Principen är växtindivider i form av träd, buskar, örter (vedartade och kryddväxter), klättrare, marktäckare och självsående.

Polykultur ute på fältet.

Polykultur ute på fältet.

Odlingsbädden har formen av en banan med sin konkava sida åt söder och fungerar därför som en solfångare/solficka. Stenar av olika storlek längs kanterna och mellan växterna fungerar som värmelager och skapar ett varierande mikroklimat. Ingenting tas bort från odlingsområdet förutom skördat material. Bevattning sker bara vid plantering och etablering.

Denna polykultur är under utveckling och där finns för tillfället körsbär, fläder, krusbär, vinbär, myskmalva, brännässla, rotsolros, timjan, isop, salvia, pepparmynta, basilikamynta, gråmynta, gräslök, libbsticka, balsamblad, gråmynta, svinmålla och kamomill.

Jan Gustafson-Berge