Sand, grus och sten är resurser.

Sand, grus och sten är resurser.

Att se det stora i det lilla
En resurs är något som är användbart satt i relation till behov och önskemål. En resurs kan både vara fysisk och materiell (ett träd) eller ickefysisk och immateriell (en förmåga). Ofta tänker en nog på lite större saker som exempelvis järnmalm, odlingsmark, skog eller olja. Även små och nära resurser är användbara och jag ska här rikta uppmärksamheten på en sådan mindre resurs, nämligen små stenar. Min till den här texten anpassade definition på små stenar (eller småstenar) är att de har en diameter som ligger ungefär mellan 2-8 cm.

Sten som avfall
Vid odling eller olika markarbeten dyker småsten alltid upp, som om de hela tiden föds ut ur marken. Ofta upplevs och behandlas dessa stenar som något jobbigt, ett avfall vilket dumpas på något perifert ställe. Jag har själv fastnat i detta synsätt någon gång och kastat iväg stenar hejvilt ut i terrängen när odlingsmark beretts. Bara för att något år senare upptäcka att den markbit jag tänkt använda till något varit full av sten som ”någon” kastat dit. Nu har jag skärpt mig, hittat en struktur och därmed fått det enklare på flera sätt.

Stenhinken vid platsen för beredning av olika slags odlingsjord.

Stenhinken vid platsen för beredning av olika slags odlingsjord.

Stenhinkar
Min lösning har blivit att placera ut ”fasta” stenhinkar på strategiska platser och även ha med en hink för sten när mark bereds på olika sätt. De fasta hinkarna finns på två ställen, dels vid den stora högen med hästgödsel som delvis också innehåller mycket sten och dels vid min jordfabrik där olika ingredienser blandas till olika typer av odlingsjord. När hinkarna är fulla brukar jag stenen till något aktuellt ändamål, eller samlar dem i ett större förråd vid mitt resurslager för framtida användning, eller häller dem under någon av platsens byggnader.

Stenhinken vid gödselstacken.

Stenhinken vid gödselstacken.

Rensa med måtta
Sten är givetvis en resurs redan i marken där den ligger. Det är därför inte ett måste att rensa bort alla stenar, utan först när de är i vägen, skadar redskap eller på något annat sätt kan förväntas störa eller förstöra kan de tas bort. Stenarna i marken har en dränerande verkan och de utjämnar också jordens temperatur. Stenarna på markytan kondenserar vatten, skapar miniöar med varierande mikroklimat och en del växter trivs när det finns lite stenar runtomkring dem. Stenarna sönderfaller också långsamt på grund av kemiska och mekaniska nedbrytningsprocesser och skänker olika viktiga mineralämnen till jordens liv. En del av de stenar jag rensar bort från odlingsbäddar där ettåringar ska växa upp lägger jag numera istället på mina bäddar med perenna växter.

Cement, vatten, sand och stenar

Cement, vatten, sand och stenar.

Sten som resurs
I en lite större skala är de kolossala mängder med stengärdsgårdar som finns i våra odlingslandskap, ett fint exempel på hur sten som inte var önskad på odlingsmarken kunde brukas som en resurs för att bygga närliggande stenmurar.
Vad gör jag då med alla små stenar som ansamlar sig?
Ett användningsområde är dränering och det kan då vara som dränering i odlingskrukor och odlingslådor, i botten på planteringsgropar, under byggnader eller längs husgrunder samt i varierande anordningar för hantering av avloppsvatten.
Ett annat område är arbeten där en stödjande grund kan behövas och exempel på detta kan vara upphöjda eldstäder, underlag för större stödstenar till sittplatser eller tillfälliga anordningar samt vid läggning av marksten och stenplattor.
Ett tredje användningsområde är vid gjutningsarbeten där sten kan vara del i en stödjande botten, fungera som magrande och armerande element samt ha en utfyllande uppgift i syfte att spara på den dyrbara cementen.
Slutligen är sten mycket användbart vid arbete med vatten och i ett småskaligt anläggande av dammar, våtmarker och anordningar för vattenrening.

En

En ”knacksten” eller malsten i en järnåldersgrav.

Stenens fyra element: jord, luft, eld och vatten
Den sovande stenen
Vilar och återhämtar sig i jordens mörker.
Den långa tiden.

Den flygande stenen
Stoftet och sandstormarna.
Stenens minne och den resa stenen erbjuder.

Den brinnande stenen
Den glödande stenen i svetthyddan och den flytande magman.
Stenen som värmer och ger energi.

Den simmande stenen
Det vatten som bundits i stenen och som frigörs
för vårt välbefinnande i svetthyddans mörker.
Den sten som formats och renats i hav och vattendrag.

Jan Gustafson-Berge