Locklister och foder tas bort

Rivandets kunskapsväg
Det vanligast förekommande i min byggnadsvärld är att jag renoverar redan existerande eller konstruerar nya byggnationer. Nu river jag en byggnad och det sker med många känslor och funderingar inblandade. Jag ser värdet av kulturhistoria och älskar äldre byggnader, så det görs med motsägelsefulla och stridande uppfattningar. Tidigare har jag skrivit om det långsamma byggandet som en kunskapsväg och nu kan jag också tillföra det långsamma rivandet av en byggnad som en kunskapsväg.

De ursprungliga fönstren visar sig

Ett byggnadsliv
Byggnaden ifråga är ett uthus med okänt byggnadsår. Förekomsten av ett mycket slitet spåntak under det nuvarande taket av tegelpannor tyder på en byggnad som troligtvis är mer än 100 år gammal. Huset har säkerligen genom sina år haft många funktioner och några berättelser jag tagit del av handlar om boning för höns och svin, garage för en tidig SAAB och en mera modern åkgräsklippare samt allehanda förvaring. Jag tog fasta på ordet förvaring och fyllde snabbt uthuset med diverse arbetsmaterial.

Vid uthusets ena kortsida finns ett utedass som åtminstone till vissa delar härrör från det första torpets dagar, dvs. kring 1835. Båda byggnaderna har en gång i tiden varit nya och haft sina glansdagar. Därefter har ett långsamt förfall ägt rum vilket lett till mindre kollapser för delar av byggnaderna. Ägaren innan oss har utifrån sin något bristfälliga förmåga renoverat de havererade delarna och återställt byggnadernas funktion som utedass och förrådsbyggnad.

Gamla och nya utedasset får kontakt

Det gamla utedasset står ännu i skrivande stund kvar på sin plats men kommer också att rivas. Ett nytt utedass byggdes för två år sedan och har som sina företräden att det är luktfritt, dragfritt och djurfritt samt rymligare och mera lättstädat. Det nya dassets namn är Dasspalatset vilket ger ett sken av dess upphöjda status.

Ekologiskt byggande
På uthusets gjutna grund kommer en gäststuga att uppföras. Den ytmässiga storleken blir alltså samma, däremot kommer höjden på den nya byggnaden att bli högre. Byggnadsmaterialet ska vara ekologiskt sunt, miljöskonsamt och hälsovänligt. Ytskikten blir av samma karaktär med rödfärgad brädpanel på ytterväggarna och med återbrukat taktegel på det mot sydväst lutande pulpettaket. Alla dess funktioner med ventilation, värme, kyla, vatten, avlopp och elektricitet integreras i lokala kretslopp.

Ytterpanel och tak avlägsnas

Återbruk av rivningsmaterial och minnen
Det går att bygga ett hus med de huvudsakliga handverktygen hammare och såg och det går att riva ett sådant byggt hus med de huvudsakliga handverktygen hammare och kofot. Min hyllning till den fallna byggnaden är att allt material kommer till nyttig användning i flera andra projekt och verksamheter på Lövudden. På detta sätt byggs husets historia in i nya konstruktioner och med kamerans hjälp har huset noga dokumenterats som bilder.

Takets olika material och tidsskikt: masonit, takspån och tegelpannor

Förrådet med tegelpannor

I ett tidigt rivningsskede togs innerväggar och innertak bort och detta byggnadsmaterial gjorde stor nytta i tillverkandet av odlingslådor och som delar av tak till en jordhydda.
Den gamla isoleringen i tak och väggar, som bestod av sågspån, använder vi som strö i separationstoaletten.
Takpannorna plockas ner varsamt. De hela lagras och återanvänds sedan på den nya byggnaden kompletterade med andra återbrukade tegelpannor. De trasiga slås sönder i mindre bitar och används som fyllnadsmaterial i grunden till ett pågående bygge av en ny vedbod.
Masonit från den del av taket som lagats blir till undertak i ett litet vedhus. Takspånen packas i lådor eller säckar och fungerar alldeles förträffligt som tändmaterial när brasor ska tändas.

Rivningsvirke under bearbetning Vad göra med alla spik?

Allt byggnadsvirke spikrensas och det bästa byggs in i nya konstruktioner såsom en brädvägg på växthusens nordsida, som ytterpanel i en planerad bastu och som regelstomme i ett litet vedhus. Det virke som inte duger att bygga med blir till ved avsedd att eldas i utomhuseldstäder.
Golvbrädorna var så murkna att det mesta blev till ved.
Dörren fortsätter sitt liv som dörr i ovan nämnda bastu och två blyinfattade fönster får ny funktion som glasdörrar till skåp i den nya gäststugan.
Beslag såsom gångjärn och haspar tas loss och sorteras in i materialförrådet för framtida bruk.
Alla borttagna spik, som i det här fallet både består av mer eller mindre rostiga järnspik och modernare spik som är förzinkade, samlas i en behållare. Vissa av spiken går att räta ut ganska enkelt mot ett städ för ny användning. De trasiga och rostiga spikarna har jag inte hittat något andraliv för så de lagras i väntan på att någon bra idé ska uppenbara sig.

Takspån en historia för sig

Risker och säkerhet
Allt rivningsarbete är fullt av risker så det gäller att ha ett förebyggande säkerhetstänkande, arbeta lugnt och säkert samt organisera arbetsplatsen på ett ändamålsenligt sätt. Rejäla och hela redskap, ordentliga skor som klarar av att trampa på spik, arbetshandskar och skyddsglasögon vid behov är några saker att tänka på. Kasta inte rivningsmaterial hur som helst på marken utan samla det i vettiga kategorier och ta hand om det kontinuerligt.

Byggnadsminne

När byggnaden är borta tar det några dagar, eller någon annan tidsrymd, innan medvetandet hinner bearbeta och acceptera det nya förhållandet. Det är en märklig känsla när hela kroppen fortfarande är inställd på det gamla fast det inte längre finns. Detta fenomen berättar något mycket viktigt om hur vi människor fungerar.

Jan Gustafson-Berge

Annonser