Kardborre har ätliga rötter

Växter är fantastiska! Vilken mångfald, vilken intelligens, vilka färdigheter, vilken generositet, vilka fiffigheter och vilken skönhet. Genom att lära känna växterna, bli vän med dem och starta ett samarbete kan vi människor få hjälp att skapa en bättre värld.

I en design inom permakultur arbetas det mycket med växter. I den bok om permakultur jag håller på att skriva kommer det att finnas ett kapitel med växtlistor. I dessa listor är växterna indelade i kategorier anpassade till de specifika behov som finns vid en design inom permakultur. En växt kan ha en huvudfunktion men också flera underfunktioner och därför förekomma i flera kategorier. En ofta förekommande funktion för växter inom permakultur är att växten också ska ha en eller flera ätbara delar.
Med några vänner arbetas det också med en växtdatabas och en applikation för mobiltelefon.

I den här texten listas de kategorier som växterna kommer att indelas i. Kategorierna kan ändras och utökas efterhand. Jag söker nu efter medarbetare som vill fylla dessa kategorier med lämpliga växter. Är du intresserad kontaktar du mig genom mejl: kosmotopia@gmail.com

Blad och blomknopp från Mjölkört

Avgiftningsväxter för sanering av förorenad mark. Phytoremediation är en metod för att rena mark med hjälp av växter. Genom upptag, omvandling, enzymutsöndring eller stabilisering av föroreningar kan växter vara en av framtidens metoder för miljövänlig marksanering.

Biväxter (dragväxter). De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter.

Bärbuskar.

Djurväxter och viltvårdsväxter som lockar och gynnar fåglar, smådjur och större djur.

Foderväxter till mindre husdjur.

Fruktträd och Nötträd.

Gröngödsling och markberedare. Växter som används i syfte att förbättra jordens fruktbarhet. Förutom marktäckning har de även funktioner såsom mineralförsörjning, kvävefixering, förbättring av jordstrukturen, förbättring av mullhalt och mikroliv, ogräsbekämpning och halmnedbrytning.

Gödselväxter eller ackumulatorer. Arbetar genom marktäckning, kompostering och beredning av näringsvatten.

Insektsväxter som gynnar och lockar insekter och fjärilar, vilka i sin tur har en gynnsam inverkan på övriga växter i en permakultur.

Klätterväxter. Växter med förmåga att växa vertikalt, med eller utan lite hjälp från en vän.

Krukväxter eller ätliga rumsväxter som kan växa inomhus året runt.

Krydd- och dryckesväxter. Inklusive kaffesurrogat och sav till socker.

Kvävefixerare. Biologisk fixering av kväve sker genom att en del alger samt vissa bakterier har förmågan att fixera kvävgas ur det förråd som finns löst i luft eller vatten, och för på så vis in kväve i ett biologiskt kretslopp. Denna egenskap innehas av bakterier som lever symbiotiskt i ärtväxters eller alträds rötter samt av vissa blågröna alger.

Köldtåliga växter för kalla områden (zon V-VII).

Ljusförhållanden. Vilka växter klarar extrema förhållanden med sol, halvskugga och skugga.

Naturens generositet!

Marktäckare. Som kan täcka marken och samväxa med andra växter som arbetar djupare ner i jorden och högre upp i luften.

Medicinalväxter. Enkla växter som kan ge ett bassortiment för ett husapotek.

Perenna grönsaker. Fleråriga växter som huvudsakligen ger mat i form av skott, blad, stjälkar, blommor, rötter och frö.

Pionjärväxter som förbereder, hjälper och stödjer andra växter.

Självsående växter (ettåringar och tvååringar).

Skogsträdgård med ett urval av de bästa träden, buskarna, klätterväxterna, marktäckarna och rotväxterna.

Surjordsväxter. Framförallt växter som ger bär och som trivs i sura jordar med omkring pH 5.

Svampar. Det går att odla en del matsvampar i särskilda odlingsbäddar och på stockar.

Torktåliga växter för stenparti och torrjordar.

Vattenväxter. Här handlar det om dammväxter, dvs. växter i vatten, på vatten och under vatten, men även rinnande vatten i å eller bäck samt våtmark, fuktmark, sumpmark eller kantväxt vid damm. Även vattenreningsväxter i damm och till biologisk rening hör till denna kategori.

Vilda växter i ett urval av de mest givande, som också delvis kan domesticeras eller skötas extensivt ute i naturen.

Väktare. Detta är växter som verkar avskräckare gentemot ”skadeinsekter” och som kan användas som medicin till växter.

Ätliga blommor förekommande hos olika växter.

Övriga egenskaper. Det kan vara att växten tillhandahåller vindskydd, slöjdmaterial, byggnadsmaterial, kemikalier till växtfärgning m.m., fibrer till rep och textil osv.

Jan Gustafson-Berge

Annonser