Vy mot huset över fältet

Efter ett trevligt och uppskattande JA från den bonde som äger mark där vi har vårt fritidshus har vi fått fri brukanderätt till två mindre markbitar på ömse sidor om huset.

Den ena biten är en långsmal remsa på cirka 1000 m2 åt sydväst där inlandsisen har strösslat stenar på en sandig grund. Växtligheten är frodig med nypon- och slånsnår, fritt spridda syrenbuskage, skottskogsliknade eksamlingar samt ett mindre antal representanter för trädslagen björk, körsbär, sälg, vildapel, lönn och rönn. Låter kanske inte så kul men jag älskar detta område och har påbörjat en selektiv röjning och nyplantering som ska omvandla området till en SKOGSTRÄDGÅRD innehållande ett stort antal perenna växtarter med ätliga delar.

Lövudden fastighetskarta

Den andra biten som vi kallar FÄLTET ligger placerad åt öster mellan bostadshuset och en riven ladugård. Biten som är på cirka 2000 m2 består av en igenvuxen åker- och betesmark som tidigare tillhört den lilla jordbruksfastigheten Lövudden. Jordmånen är tung lera med vissa fuktiga partier och nu kraftigt beväxt med allehanda och väletablerade växter som brukas kallas rotogräs, varav brännässla är synnerligen väl representerad. Nässelodling till mat, gödsel och fibrer får vi alltså på köpet.

Plats för det stora tältet Plats för en asp-dome

Det känns härligt och förmånligt att ha en bit mark att arbeta lite grövre och större med och idéerna är många. Under våren kommer vi att noga inventera området för att se vad som finns och var olika saker kan ha sin plats. Ett stort tält på 6×4 meter kommer att sättas upp för att fungera som utekök, matsal och kursplats under sommaren. En aspdunge ska röjas ut för att skapa en solvarm plats för en dome, vars byggnadsmaterial kommer från de nedsågade asparna. Några odlingsexperiment ska utföras t.ex. med långa odlingsbäddar för ”stapelgrödor” som byggs ovanpå marken och odlingscirklar för majs och spannmål som skapas genom eldning på marken med det murkna virket från den gamla ladugården som bränsle. Vi skulle också vilja föra upp det vatten som dränerades bort 1955, genom nedläggning av dyrbara cementrör, till ytan igen och forma en vindlande bäck som rör sig genom en damm.

Kartongutläggning för odlingsbädd Påbörjad täckning med grovt organiskt material

En grind ger tillgång och tillhörighet

Vi har börjat enkelt med att strosa omkring, fantisera, lägga ut kartong för den första delen av odlingsbädden, räfsa ”fjolårsgräs” att lägga ovanpå samt öppnat upp en provisorisk och funktionell grind från vår tomt ut till FÄLTET.
Det är kul att leka den allvarsamma leken!

Jan Gustafson-Berge