Föreningsgatan 51, Linköping

En rabatt på permakulturvis
Syftet är att i ett bostadsområde med hyreslägenheter i Linköping (Stolplyckan) visa på ett alternativt sätt att utforma rabatter genom att göra dem delvis ätbara och mera lokalt flödande med avseende på resurser. Rabatten ska vara pedagogisk och presentera ett representativt urval av växter som kan inspirera både hyresgäster och hyresvärd till kommande egna initiativ. Rabatten blir också en lättsam introduktion till ämnet permakultur.
Bostadsbolaget Stångåstaden har bekostat växtmaterialet med 1000 kronor och rabatten har anlagts som en praktisk del i en kurs i permakultur under hösten 2011.

Element och funktion
Hela rabatten kan ses som ett sammansatt designelement och ska enligt designprinciperna inom permakultur ha minst tre funktioner men gärna fler. Rabattens funktioner är enligt följande: Insynsskydd, vindskydd, släppa in solen, ge skugga, hinder för passage, skönhet, kursmoment, pedagogiskt visningsexempel, lekplats, födokälla och vistelserum för djur, plantskola för nya plantor, kvävefixering samt ätliga växtdelar till mat, dryck och krydda, medicin och kemikalie.

Växtmaterial
De flesta växterna inköptes från en närbelägen plantskola sent på hösten då de hade 50% rabatt (!) på sortimentet. Ytterligare växter har hämtats från egna och vänners odlingsplatser.

Aronia (Aronia melanocarpa) Sort: ”Glorie” Antioxidant, livsmedelsfärg, ätliga bär, vin
Björnbär (Rubus fruticosus) Sort: ”Anki” Ätliga bär, blad till te, biologisk taggtråd med supertaggar
Björnhallon (Rubus loganobaccus) Sort: ”Tayberry” Bär, blad till te
Blåbärstry (Lonicera caerulea var. Kamtschatica) Sort: ”Anja” Bär, skörd i juli
Bocktörne/Gojibär (Lycium barbarum) Binder sand, supernyttiga bär, ätliga blad
Krusbär (Ribes uva-crispa/grossularia) Sort: ”Invicta” Ätliga bär, biologisk taggtråd
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) Sort: ”Red Pearl” Surjordsväxt, bensoesyra, ätliga bär, blad till te
Röd häckberberis (Berberis thunbergii) Sort: ”Atropurpurea” Gul färgväxt, bär ätliga, syrliga blad
Smultron (Fragaria vesca) Marktäckare, icke revande, ätliga bär, blad till te
Smultron (Fragaria vesca) Sort: ”Hans & Nils” Marktäckare, revande, ätliga bär, blad till te
Tranbär (Vaccinium macrocarpon) Sort: ”Red star” Surjordsväxt, ätliga bär
Trädgårdshallon (Rubus idaeus) Sort: ”Asker” Bär, blad till te
Vresros (Rosa rugosa) Nypon till te, mos och soppa, ätliga blomblad

Björnhallon med stenvänTranbär och lingon i surjordsområdet

Växter som redan fanns i anslutning till rabatten:
Gråal (Alnus incana) Kvävefixerande, virke
Måbär (Ribes alpinum) Sort: ”Schmidt” Ätliga bär
Slånbär (Prunus spinosa) Ätliga bär, saft, smak till alkohol, biologisk taggtråd
Vårtbjörk (Betula pendula) Ätliga blad, virke, sav, näver, ris, tvättmedel

Sållad trädgårdskompostTallbarrsjord och köpt torv

Övrigt arbetsmaterial
Sand från sandlåda uppe i Magistratshagen, grus och småsten från Magistratshagen, grovsållad kompost från Stolplyckans trädgårdskomposter, torv köpt på plantskola, löv från omgivningen, stenar i olika storlekar från omgivningen, grästorv från grävda gropar och jord från grävda gropar.
Bevattning sker genom nederbörd och kommunalt vatten då möjlighet för lokal insamling av regnvatten för tillfället saknas. Möjligtvis kan en vattentunna placeras vid ett stuprör som samlar vatten från ett närbeläget källsorteringshus.

Designen
Platsen var given med ganska bestämda yttre gränser, dels utåt med en asfalterad gång- och cykelbana och dels inåt med en för huset gemensam gräsmatta. Vid båda kortsidorna fanns redan anslutande ”traditionella” och uppväxta rabatter. Den sammanlagda längden är cirka 16 meter och bredden ligger på 1,5-2 meter. Rabatten vetter åt sydväst och platsen innanför används mycket av barn då en sandlåda finns i närheten. Gräsmattan brukas för övrigt i stor utsträckning av boende på Föreningsgatan 51 vid fester, grillningar, måltider, fikastunder osv.

PK-rabatt skiss 1PK-rabatt skiss 2PK-rabatt skiss 3

Rabatten ska ge ett visst insyns- och vindskydd men utan att hindra solen tillträde på eftermiddag och kväll. Helst ska växtmaterialet arbeta i alla dimensioner dvs. under jorden, som marktäckare, i olika höjdskikt som ört, buske och träd samt som klättrare/klängare. Här behöver växtmaterialet kompletteras framöver med olika perenna örter, marktäckare, rotfrukter och lökväxter samt klätterväxter och kvävefixerande växter.

Lokalt material
I stor utsträckning har vi arbetat med lokala material. Grästorv och överskott på jord från planteringsgroparna har fått skapa en långsträckt ”kulle” med båtgravsform. Denna kulle begränsar rabatten inåt uteplatsen, fångar solen och erbjuder växtplats för smultron och andra marktäckare. Ytterligare jord har lagts som upphöjda kanter runt planteringsgropar för att öka volymen som buskarna har att växa i. Sand, grus och sten hämtas från närområdet. Kompost sållas fram från områdets trädgårdskomposter.

En upphöjning skapas av grästorv och lerjordSmultronkullen

Övrigt
Ett litet surjordsområde har etablerats med hjälp av torv m.m. där lingon och tranbär växer. Några trädgårdshallon är början på en liten hallondunge. Under vintern ligger hela rabatten under ett täcke av löv som räfsats samman från gräsmattan. Under lövfattiga tider kan det klippta gräset brukas som täckmaterial.

Rabatten täckt med löv inför vintern

Propaganda
Jag ser anläggandet av rabatten som en del i en strategi för att sprida kännedom om begreppet permakultur och väcka ett intresse för vad det kan vara. Ett konkret och levande exempel är en effektiv metod för detta. Rabatten kommer att omskrivas i närområdets tidning och i Stångåstadens hyresgästtidning. Till våren kommer jag att samla trapphusets invånare för att informera om rabatten, vad som kan ätas och hur den kan skötas om och utvecklas.

Jan Gustafson-Berge

Annonser