De fem elementen i stillsam rörelse

Flöden av energi och resurser
I denna tredje del om permakulturens principer har vi kommit till den andra stora delen av designblocket. I förra texten tänkte vi med några principer och nu ska vi tänka och analysera med, samt designa för de flöden/kretslopp av energi och resurser som passerar en plats.

Allting passerar, dvs. är i ständig förändring och rörelse, fast tidsskalan för rörelsen kan vara olika lång och ibland så lång att vi inte uppfattar företeelsen som en rörelse eller förändring. Friskluften som kommer in i ett hus passerar ut igen efter en kort tidsperiod som handlar om minuter eller timmar. Medan ytterbrädan som spikats på väggen kan sitta där i hundra år. Gårdseken står och minns händelser många hundra år i tidens kretslopp. En människa kan finnas på en plats några månader eller under en hel livstid. Det finns flera strategier för att hantera energi och resurser som passerar. Deras kvalitéer och egenskaper, satt i relation till de behov och önskemål som finns, ska användas optimalt. Detta kan ske med flera metoder såsom koncentration, inriktning, sparsamhet, hushållning, recirkulation, små kretslopp, kopplingar samt insamling eller inbromsning.

Inom det här området i permakulturen finns mycket högt ställda målsättningar som är svåra att uppnå, men som samtidigt inspirerar och visar på de utmaningar hela det mänskliga samhällsbyggandet har att klara av. Ett av målen är att energin/resursen när den har brukats ska gå vidare i mindre eller större kretslopp med minst lika bra kvalité (helst bättre) som när den kom in i systemet. Det andra målet är att avskaffa begreppet avfall och istället se avfall som en resurs på fel plats. Vår stora läromästare här är naturen och våra mänskliga system ska kopiera naturens sätt att fungera och totalt integrera bosättningen och verksamhetsplatsen i naturens små och stora flöden av energi och resurser.

De fem elementen
En igenkännbar tankefigur är de fyra elementen jord, eld, luft och vatten och jag har valt att organisera designmallen på detta sätt. Dessutom har ytterligare ett element lagts till som får symbolisera de materiella resurserna. Flera av exemplen nedan är applikationer eller tillämpningar av designtänkandet som genomförts vid mitt lantställe Lövudden och ska därför ses just som vad de är i detta sammanhang, nämligen exempel. Här finns inte utrymmet att göra fördjupningar kring varje delrubrik inom de olika elementen. För vissa av dem finns redan andra texter på den här bloggen och då finns länkar och för ytterligare andra står texter i kö för att födas och publiceras på denna blogg fast i en annan tid. Tanken är ju dessutom att du ska tänka själv kring detta och därefter designa just din plats. Se uppräkningen som en checklista att arbeta efter.

All energi är solenergi

ELDEN: solenergi
Fossilfri zon – installation och bruk av förnyelsebar energi.
Marklutning – naturligt förekommande eller skapade höjdskillnader kan användas som tefatsbacke, solfångare, för vattenrening och ger olika växtbetingelser.
Solenergi – passiv sådan insamlas genom byggnaders utforming och placering, växthus och murar/kullar i odlingslandskapet och aktiv sådan kommer till nytta genom solfångare för uppvärmning av vatten, solceller för ström och luftsolfångare.
Vind – en kraft att både skydda sig från samt koncentrera och genom vindkraftverk åstadkomma ström eller direkt rörelse.
Biomassa – skörd av trämassa som kan eldas för många ändamål i varierande eldstäder.
Vattenkraft – småskalig vattenkraft kan generera ström och ge rörelsekraft.
Mänsklig energi – genom motivation, medvetenhet och sin fysiska kraft kan människor tillsammans uträtta underverk, men också verk som går under.
Ekologiskt byggande – med olika tekniska metoder och utvalda byggmaterial kan energibehovet minska betydligt.
Informations-/kommunikationsflöden – även den här typen av rörelser inom platsen och mellan platsen och omgivningen behöver designas för bästa funktion och resultat.

Nivåskillnad ger vattnet ökad kraft

VATTEN
Vattendisciplin – sparsamhet med vatten, samma vatten kan användas flera gånger till olika saker och väldigt lite av den dagliga konsumtionen måste vara högteknologiskt renat dricksvatten.
Dricksvatten, brunnsvatten och källa – lyckliga människa som har vatten i egen brunn eller möjlighet att hämta dricksvatten från en källa. En källa till rikedom att vara rädd om.
Regnvatten – allt regnvatten som faller på en plats samlas upp, antingen genom marken/växterna eller genom insamling i behållare från alla takytor.
Vattenrening – allt vatten som släpps ut efter användning renas med mekaniska och biologiska metoder.
Ringlande vattendrag och dammar – finns de redan ska de vårdas, annars kan vattenmiljöer också skapas.
Avloppsvatten – gråvatten (disk och tvätt) samt svartvatten (urin och fekalier) är färgade vatten att ta hand om på bästa sätt, som resurser och inte som ett avfall som ska bort någon annanstans.
Vattenkultur – odling av fisk, andra vattendjur och växter i vatten.
Kemikalier – vatten ska inte förorenas med farliga ämnen. Undersök, sortera bort och välj miljöskonsammare alternativ.
Färg- & målningssystem – se över vad du målar med, sortera bort det farliga och gå över till bättre alternativ.

Körsbärsträdens gåva

JORD
Kompostering – köks- och trädgårdsavfall kan komposteras på flera sätt och bli en resurs i odlingarna.
Latrinkompost och urinseparering – genom att separera blir hanteringe
n enklare och näringsämnen kan recirkuleras.
Ekologisk grönsaksodling – mat och liv i trädgården är basen för levnaden.
Örtagård och entréträdgård – odlingsplatser kan ordnas på många varierande sätt.
Stenäng – bland inlandsisens strödda stenar kan perenna trädgårdsväxter för mat, dryck, krydda, medicin och skönhet planteras.
Skogsträdgård – träd, buskar och perenna örter kan planteras i ett nyanlagt område eller successivt integreras i en redan existerande ”skog”.

Vad är det som finns men inte syns, vad är det som syns men inte finns?

LUFT
Växthuseffekt – välj bort fossil energi (olja, kol och naturgas).
Fossilfri zon – skapa en plats där ingen fossil energi behövs.
Trädplantering och kolning – genom att plantera träd, buskar och perenna örter inlagras kol. Att bygga med trävirke och att göra eget kol har samma funktion.
Ozonlagret – skyddas genom att inte använda ämnen som skadar detta viktiga skyddsskikt.
Kemikalier – samla in alla produkter som avger farliga ämnen till luften, sortera bort dem och välj bättre alternativ.

Materiell knapphet ger nya möjligheter

TRÄ: materiella resurser

Konsumtion och köpstopp – genom att analysera och förändra din konsumtion kan resurser sparas.
Konsumtions– och avfallstrappan – refuse, reduce, reuse och recycle. Köp inte avfall.
Återbruk, verkstäder och hantverk – skapa förutsättningar med kunskap, verktyg, utrustning och arbetsmaterial.

Jan Gustafson-Berge

Annonser