Den kosmiska dansen

Varför gör han på detta viset?
Under hösten 2011 hade jag en kurs i permakultur med 6 träffar och 9 deltagare. Jag använde kursens arbete som en plattform och experimentverkstad för att skriva några texter om hur en permakultur-design kan utformas. En ny kurs startar under våren 2012 i Linköping och det går bra att redan nu göra en intresseanmälan till min mejl: kosmotopia@gmail.com

Vad är permakultur?
Några citat kan ge en övergripande beskrivning till vad det hela går ut på (mer om detta här):

”Kärnan är ett designverktyg som är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt: Omsorg om Jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning. Designen används för att planera mänskliga aktiviteter bättre, för att tänka igenom energiflöden. Permakultur är ett samarbete med naturen, med omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt positivt beroende. Målet är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.” (Permakultur Sverige)

”Permaculture design teaches you to understand and mirror the patterns found in healthy natural environments. You can then build profitable, productive, sustainable, cultivated ecosystems, which include people, and have the diversity, stability, and resilience of natural ecosystems.” (http://www.permaculture.com/)

En plats på JordenEn plats eller bara en sittplats?

Vad är en plats?
För att en permakultur-design ska bli riktigt meningsfull behövs en fysisk plats att arbeta med. En plats kan vara liten eller stor, från en balkong till ett jordbruk eller en hel geografisk region (bioregion). Platsen kan vara väl samlad men också uppdelad som t.ex. en bostad och en kolonilott inkluderande vägen dit. Platsen kan finnas var som helst på Jorden.
Inför första träffen hade kursdeltagarna i uppgift att bestämma en plats att arbeta med (ett designprojekt) och resultatet blev: Ett kedjehus med tomt på 400 m2, ett boende på landet med 20 000 m2 mark, en offentlig och parkliknande plats vid namn Kapellplan i Linköping, föräldrars boende på landet utanför en mindre ort, ett lantställe norr om sjön Roxen, en inglasad balkong i ett hyreshus, egen lägenhet med uteplats samt en innergård i bostadsområdet Tornhagen.
Kursen kommer även att tillsammans arbeta praktiskt med att etablera en permakultur-rabatt vid en uteplats på Föreningsgatan 51, Stolplyckan i Linköping.

Hur börjar man?
En permakulturdesign kan delas upp i två stora delar, en analys och en design, vilka i sin tur delas upp i mindre bitar. Den här texten behandlar några delar av analysen, nämligen behovsanalys, platsanalys samt analys av materiella och mänskliga resurser.

Vad är en vild design?
Ett roligt och givande sätt att starta ett designarbete på är att genomföra en vild design (wild design). Bjud in dina vänner eller platsens aktörer till en fest, sätt en karta över området i handen på dem och be om alla förslag de har på hur platsen kan bli bättre. I en sådan idéprocess finns inga begränsningar och alla idéer tas emot med tacksamhet. Ingenting är för dyrt, dumt eller omöjligt. En vild design ger impulser till nytt tänkande och verkar både gränsöverskridande och gränsnedbrytande.

Vad är en platsanalys?
En platsanalys innebär att samla hårda fakta om platsen, byggnader som finns där, fastighetsgränser, existerande växtlighet men även sådant som platsens kulturhistoria, information om människor som vistats där och deras levnadssätt (etnologi) och arkeologi. Här har man nytta av sådant som fastighetskartor, byggnadsritningar, äldre dokument och fotografier, samt berättelser från levande äldre människor. Lokala kulturhistoriska föreningar ex. hembygdsföreningar kan hjälpa till på landsbygden och i stadsmiljö finns arkiv hos kommun, bibliotek och museum.

Sand, grus och sten är resurserBehov av vila

Vad är en behovsanalys?
En behovsanalys handlar om att undersöka vilka behov de människor som bebor, brukar eller besöker en viss plats har, alltså vilka behov de vill att platsen ska tillfredsställa. Är platsen t.ex. ett dagis handlar det om barnen och deras föräldrar, personalen, övriga arbetare såsom städ- och servicepersonal, ekonomiansvariga, närboende osv. De olika gruppernas behov och synpunkter kan med olika anpassade metoder undersökas och dokumenteras. Några metoder kan vara intervju, enkät, bildberättande, symbolspråk eller arbete med kartor. m.m. Allt analysarbete dokumenteras noga med text, skisser, kartor, bilder, fotografier, föremål osv.

Vad är materiella resurser?
Analys av materiella resurser handlar om att undersöka resurser/förhållanden som finns inom ämnena geologi (berggrund och jordmån), hydrologi (vattenförhållanden), klimat (klimatzon, nederbörd och vindar), natur/miljö, fauna/flora, skogs-/odlingsmark samt övriga materiella resurser på platsen och i närområdet. Ibland kan det också vara bra att notera vilka materiella begränsningar som finns och vilka resurser som saknas.

Vad är mänskliga resurser?
En analys av mänskliga resurser arbetar med att undersöka vilka människor och grupper av människor som finns på platsen och i närområdet. Syftet är att tillsammans med dem skapa samarbete, nätverk och gynnsamma samband. Att engagera sig i någon lokal förening samt att identifiera och lära känna områdets nyckelpersoner är en bra strategi för en framgångsrik utveckling av projektet.

Jan Gustafson-Berge

Annonser