Utmärkt position

Vad är permakultur?
Permakultur erbjuder ett analys- och designverktyg för att skapa hållbara livsmiljöer, med avseende på ekologiska, ekonomiska, sociala och tekniska förhållanden. Begreppet lanserades under mitten av 1970-talet av Bill Mollison och David Holmgren och är en sammanslagning av orden permanent agriculture. Några ordkombinationer från olika aktörer inom den permakulturella rörelsen kan ringa in begreppet:

Betecknar ett integrerat system av perenna eller självförökande växt- och djurarter som är nyttiga för människan. Det är i princip ett komplett ekosystem för jordbruk och har naturliga ekosystem som förebild. Permakultur är utvecklat i första hand för att förbättra befintliga odlingssystem, både det västerländska industrijordbruket och det traditionella jordbruket i tredje världen. (Bill Mollison & David Holmgren)

Innebär att medvetet utforma vår miljö, såväl naturen och bebyggelsen, på ett sätt som fungerar även på sikt. Man konstruerar hållbara ekosystem i vilka odling, djurhållning, vattenbruk, byggnader och boende samverkar inbördes och med naturen till livskraftiga helhetslösningar för mänskliga bosättningar. (Peter Norrthon)

Kärnan är ett designverktyg som är baserat på platsens förutsättningar, ekologi, energieffektivitet och ett etiskt förhållningssätt: Omsorg om Jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning. Designen används för att planera mänskliga aktiviteter bättre, för att tänka igenom energiflöden. Permakultur är ett samarbete med naturen, med omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt positivt beroende. Målet är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet. (Permakultur Sverige)

Permaculture design teaches you to understand and mirror the patterns found in healthy natural environments. You can then build profitable, productive, sustainable, cultivated ecosystems, which include people, and have the diversity, stability, and resilience of natural ecosystems. (http://www.permaculture.com/)

Du sköna gröna värld

Analys
Permakultur arbetar med att analysera och designa platser där människor ska leva sina liv utan att förstöra livets förutsättningar för alla övriga levande organismer, men samtidigt har analysen och designen människan i fokus. En plats kan vara liten eller stor och spänna över allt från en lägenhet till en stad eller en hel region. Principerna är så flexibla att de kan användas överallt. Under min utbildning i permakultur använde jag mitt fritidshus Lövudden som utgångspunkt för analysen och den första punkten i analysen som är mänskliga behov tog sig följande uttryck applicerat på Lövudden:

Den övergripande visionen var att skapa en plats för ”det goda livet”. Lövudden ska erbjuda ett positivt alternativ och ge exempel på visionära lösningar. Erbjuda en reträttplats där grundläggande basbehov som vatten, mat, skydd och värme kan tillhandahållas i tider av kris. Ett fritidsboende med hög närvaro under alla årstider och plats för kollektiva händelser som möten, kurser och fester. Platsen ska också erbjuda möjligheter för stillhet, tystnad och undandragande och vara en energikälla för återhämtning. Det ska även vara möjligt att utöva friluftsliv och utföra naturstudier.

Övriga delar av analysen innehåller sådant som en beskrivning av den fysiska platsen, dess historia, lokala tillgångar och resurser samt de lokala nätverk och möjligheter till samverkan med det lokala samhället som finns.

Närvaro av långsam tid och kraft

Design
I själva designarbetet är en huvuduppgift att minimera använd yta och uppnå effektivitet. Detta åstadkommes genom att tänka i sådana principiella saker som zoner, sektorer, element & funktioner, kopplingar mellan delar, gränszoner, mönster och orörda ytor.
En annan infallsvinkel är att tänka kring de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Då handlar det om att rikta och hushålla med de olika energiformer som finns på platsen, vilka kan indelas i sol, vind, vatten, biomassa och mänsklig energi. Det handlar också om att hushålla med och rena vatten och då tänka på sparsamhet med dricksvatten, insamling av regnvatten och vattenrening. Jordelementet utvecklas genom ekologisk odling, kompostering, perenna växter och skogsträdgård. Luften förorenas inte och växthuseffekt/klimatförstörelse motverkas med olika metoder. Hushållning med materiella resurser sker genom en medveten och generellt minskad konsumtion samt genom återbruk med hantverk och verkstäder.

Mika Liffner: All our things

Det kommer mera
Under kategorin PERMAKULTUR kommer jag framöver att skriva texter inom fyra områden som fördjupar och utvecklar de översiktliga beskrivningar som kommit till uttryck ovan under rubrikerna Analys och Design:

1. Växter som är lämpliga att använda i en permakulturdesign i växtzon II-III.
2. Fördjupningar i olika aspekter av principer för analys och design inom permakultur.
3. Permakulturell matlagning och annan användning av växter.
4. Praktiska tillämpningar av de permakulturella analys- och designprinciperna.

Permakulturell fortbildning i Östergötland
Jag håller gärna introducerande föredrag om permakultur utifrån ett permakulturprojekt vid mitt fritidshus Lövudden. Vecka 26 arrangerar jag en avspänd sommarvecka med tema permakultur då det finns flexibla möjligheter att diskutera teorier kring permakultur och att arbeta med praktiska tillämpningar, samtidigt som vi lever i en annan och bättre tidszon. Under våren 2012 kommer det även att anordnas en introduktionskurs i permakultur i Linköping. Hör av dig till min mejl kosmotopia@gmail.com om du är intresserad av att deltaga och att medverka i att stärka det permakulturella arbetet i Östergötland.

Jan Gustafson-Berge

Annonser