Färdiggrävt och markeringspinnar utsatta

Fällhugg för att styra trädets fall Tysta och lugna handredskap

I en norrsluttning ned mot sjön fann vi en grupp unga ekar som växt så tätt samman att de var smala, raka, långa och med ett litet antal grenar. Till väggen behövdes 11 stolpar och ett antal lämpliga träd valdes ut för detta ändamål. Det fick bli en kompromiss mellan träd som ändå behövde gallras bort för att de andra skulle kunna ”träda” ut mer, sådana som var tillräckligt raka och lagom tjocka, samt var möjliga att fälla på ett enkelt sätt.

Ekens ljusa splint och mörka kärna En fallen ek

Vi arbetade även här med tysta handredskap och naturen tackade oss för det med ett härligt höstljus, lagom arbetstemperatur och en behaglig luft att andas. De redskap vi använde var bågsåg med blad anpassade för sågning i färskt virke, lite större huggyxor och grensaxar. Två träd i taget fälldes vilka sedan kvistades och kapades i längder om cirka 2,5 meter. Alla grenar och mindre stamdelar kvistades för att sedan bli till ved. De kvarvarande kvistarna staplades i två högar vilka ganska snart kommer att sjunka mot markytan.

Några av de utvalda stockarna Barkning med barkspade

Stock efter stock bars upp och med en barkspade skalades barken av. Barken ska tas bort direkt eftersom det blir mycket svårare när trädstammen börjat torka. Detta moment har som syfte att förhindra insekter att bosätta sig i stocken och för att få en trevligare yta att röra vid inuti hyddan. Varje stock kapades sedan till längden 2,2 meter, vilket kommer att ge en inre takhöjd på 2,3 meter precis invid väggen. I mitten av hyddan kommer det att stå en tjockare stam som bär upp taket och där ska inre takhöjd vara 3 meter.

De första stolparna på sin platsMan kan ana hyddans höjd över mark

Stockens nedre del impregnerades med en 50/50 blandning av tjära och linolja. Under varje stock grävdes en flat sten ner i golvnivå för att hindra stocken från att sjunka ner i sanden. Ovandelarna spikades tillfälligt samman och det var spännande att se formen växa fram. Två stolpar återstår att sätta på plats. Därefter ska ordentligare överliggare förbinda alla stolparna. En bit från golvet kommer reglar att fästas mellan stolparna med metallvinklar och skruv. Dessa reglar ska hindra väggbrädorna från att tryckas in i hyddan. Målsättningen är att inför vintern hinna få samman väggkonstruktionen för att kunna lägga på ett provisoriskt tak av reglar, takplåt och en stor gammal militärpresenning. Detta för att hindra att regn och snö gör gropen och timmerkonstruktionen fuktig.

Jan Gustafson-Berge

Annonser