Överlevnad är en allmänt förekommande uppgift som de allra flesta av oss människor sysslar med varje dag. För en del av oss här på jorden är det tyvärr blodigt allvar och för andra är en bruten nagel en ”NDU” (nära döden upplevelse). En del av oss försöker dessutom i allt detta att verkligen leva också.

Under året kommer jag att hålla en kurs i ”enkelt friluftsliv och överlevnad i naturen” och passar på att fördjupa och bredda mig i frågeställningen om överlevnad. Då ämnet är stort kommer utgångspunkten att vara mina egna personliga förhållanden, men med förhoppningen att det jag beskriver har en viss allmän relevans för mina läsare. Den här introducerande texten blir en beskrivning av vad jag, i det här sammanhanget, lägger in i begreppet överlevnad och vilka ämnesområden som kommer att behandlas.

Rosenkällasjön med småöar för fåglarna Vad ska vi ta oss till de andra timmarna?

Myndigheternas krisarbete
I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har det övergripande ansvaret. Deras uppgift är ”att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra samhällsaktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer.

På en annan myndighetsdriven sida som heter Krisinformation.se definieras en kris på följande sätt:

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. (…) Ibland används begreppet ”extraordinär händelse”. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.”

De händelser som anges särskilt på Krisinformation.se under rubriken ”Risker och hot” är extremt väder och naturolyckor, smittsamma sjukdomar och terrorism.

Skottad gång till vedboden

Kris och beredskap
En kris kan gestalta sig på många olika vis och det är omöjligt att i förväg detaljerat förbereda sig inför varje tänkbar situation som kan uppstå. Första steget är att utveckla ett krismedvetande som gör att man överhuvudtaget erkänner att en kris kan uppstå. (Ja, oljan är en begränsad lagerresurs som det kommer att bli allvarlig och konfliktskapande brist på). Andra steget är att göra generella förberedelser, vilket på personlig nivå kan innebära fysisk träning, utbildning, införskaffande av utrustning och övning under säkra förhållanden. Tredje steget är därefter att koncentrera sig på rimliga krisbedömningar och förberedelser som är direkt kopplade till den egna livssituationen.

Sårbarhet
Sårbarhet är att alltmer förlora det praktiska och beslutsmässiga inflytandet över uppfyllandet av våra basbehov. De viktiga sakerna i livet hamnar allt längre från oss själva, geografiskt, kunskaps- och maktmässigt. Vi kan inte längre hämta vårt vatten från en brunn eller en källa där det finns året runt, oberoende av strömavbrott, transportproblem, strejker eller tekniska fel. Vatten leds till oss via ledningar, pumpstationer och reningsverk från ofta avlägsna vattentäkter. För att få vårt nödvändiga dricksvatten är vi beroende av en enorm teknisk och administrativ apparat som använder ett stort antal syntetiska material och kemiska ämnen, energi och ett flertal människor med specialkunskaper.
På motsvarande sätt är våra livsmedel föremål för långväga transporter och fabriksmässiga processer som kräver en gigantisk mobilisering av transportfordon, administrativ och specialutbildad personal och stor insats av energi och syntetiska material.

Våra resterande behov av värme, skydd och socialt liv har på motsvarande sätt drabbats av sårbarhet. ”Dagens överlevnads-kunskap”, dvs. den kunskap och erfarenhet som behövs för att överleva i vårt samhälle av idag är till stora delar värdelös om vårt komplexa system brakar samman. När vårt samhälle fungerar kan det ge oss en bekvämlighet och materiell lyx som är få förunnat. Men systemen är mycket sårbara och ”civilisationen” ligger som en tunn hinna, färdig att brista av omskakande händelser som strömavbrott, stormar, köld, krig, handelsblockader, kärnkraftsolyckor, skogsbränder, översvämningar, klimatförändringar, sociala konflikter, inbördeskrig, finanskriser, pandemier, terrorism…

Glada miner framför jättarnas badtrappa

De fem faktorerna
En tänkbar överlevnadssituation och förmågan att klara av den kan analyseras genom en uppdelning i fem huvudfaktorer. Alla dessa faktorer påverkar ömsesidigt och komplext varandra i olika grad. Genom att laborera med platser och händelser som är relevanta för dig kan du skapa dig en bild av vad du redan har i form av utrustning och kunskap samt vad du behöver göra för att öka din krisberedskap.

Plats
Exempel på platser kan vara din bostad, i en båt till havs, i en bil på en enslig skogsväg, på en frusen sjö eller en vandring uppe i fjällen. Kopplat till platsens egenskaper är också aktuell årstid och dess meterologiska förutsättningar.

Händelse
Exempel på händelser kan vara en jordbävning, ett längre strömavbrott, en rejäl storm, att hamna i en vak, en hiss som fastnar i ett tomt hus, att gå vilse i skogen eller en översvämning.

Tid
Här handlar det om krisens utsträckning i tid dvs. sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor eller för all framtid.

Kunskap
Kunskap ges här en bred och djup definition som innefattar färdigheter, kreativitet, faktakunskaper, fysisk kondition och mentala förberedelser. Värdefulla mentala faktorer som visat sig vara avgörande för överlevnad i olika krissituationer har varit: Livsvilja, en positiv attityd, självkontroll, förmåga till riskbedömning, rationellt arbetssätt, okonventionellt tänkande och hänsynstagande till tidsaspekter.

Utrustning
I olika krislägen kan viss utrustning hjälpa dig att hindra, lindra, förebygga och hantera krisens verkningar så att du klarar dig utan större skador och överlever. Typ av lämplig utrustning är intimt kopplad till de övriga fyra faktorerna ovan. Kunskap är t.ex. en faktor som kan minska ditt behov av utrustning.

Himlen finns i skogskällan Samtal med eldens väsen

Grundläggande behov
I alla krissituationer av lite längre varaktighet är det några grundläggande behov som behöver uppfyllas för att människan ska fungera och överleva. Den breda kunskapen och utrustningen ska kunna uppfylla dessa behov satt i relation till händelse, plats och tid.

Vatten
Varje dygn behöver du i normala fall få i dig 2-3 liter vatten.

Mat
För att överleva på längre sikt behöver du äta en allsidig, giftfri och näringsrik föda. I en överlevnadssituation är det i första hand hjärnans behov en energi som behöver tillföras i form av kolhydrater. För att hålla dig ”flytande över ytan”, dvs. tillföra energi till hjärna, nervsystem och muskler behöver du tillföra minst 2000 kJ (500 kcal) per dygn. Rekommenderat dagligt intag av kolhydrater i normala fall ligger på mellan 8-13000 kJ/dygn.

Temperatur
Den här artikeln berör förhållanden i Sverige och då är det i de allra flesta fall frågan om att få värme det handlar om. Vid enstaka tillfällen kan det även i Sverige krävas skuggning och nedkylning för att få en rätt temperatur för kroppen att vistas i.

Skydd
Kroppen behöver skyddas från flera olika faror. Det kan vara fysiska skador orsakade av angrepp eller olycksfall samt sjukdomar och ohälsa från smutsigt vatten och dålig föda. Det kan också vara väderförhållanden i form av regn, blåst och kyla som kräver rätt kläder och ett konstruerat skydd vid tillfällig vila eller sömn.

Livskraft
En överlevnadssituation innebär också en utmaning för din mentala och psykiska förmåga. Det är viktigt att ha kunskap om vad som kan hända med dig under pressade förhållanden och när det är ont om mat och vatten.

Det var kallt julen 2009 Det stängda köket

Tre platser
Med de fem faktorerna och de grundläggande behoven att ”diskutera med” kommer jag utifrån tre platser, som är bekanta för mig, att beskriva olika problemställningar i tre kommande texter och berätta vad jag gör för att öka min beredskap inför kriser och stärka min förmåga till överlevnad under drägliga förhållanden.

Överlevnad: Bostaden i staden behandlar samhällets krisberedskap och din egen hemberedskap med den utrustning och de åtgärder som gör att du kan klara dig i din bostad under en veckas tid.

Överlevnad: Fritidshuset beskriver hur du ökar din självförsörjning av dina basbehov och hur fritidshuset kan fungera utanför samhällets infrastruktur (off grid).

Överlevnad: Naturen berör frågor om enkelt friluftsliv, friluftssäkerhet, lämplig utrustning och kunskap för att överleva ute i vildmarken kortare eller längre tidsperioder.

Naturen

Jan Gustafson-Berge

Annonser