Jag har nu kommit halvvägs med september månads samlande av förpackningar och resultatet hittills syns på bilden nedan. I slutet av månaden kommer jag att ordna och analysera alla förpackningar samt resonera kring mer eller mindre realistiska alternativ till olika förpackningar, både på individ och samhällsnivå. Den här texten behandlar förpackningar och avfall lite mera principiellt.

Två veckors förpackningar

Avfall är historia
Avfall, eller låt mig kalla det för rester från mänskligt liv och leverne, är inget nytt fenomen. Hela vår kunskap (genom arkeologin) om människans förhistoria baserar sig på undersökningar av det som finns kvar av deras verksamhet och av dem själva. Material som uppstod vid hantverk, rester från matlagning, trasiga föremål osv. lämnades kvar på marken, gavs till djur, eldades upp, grävdes ner i gropar eller kastades i vatten. Den stora principiella skillnaden mellan förhistoriskt eller historiskt och modernt avfall (de senaste 200 åren och framför allt sedan mitten av 1900-talet) är dess beståndsdelar, dess omfattning och koncentration. Resterna blev sakta men säkert ett ”avfallsproblem” som måste bort. Lösningen blev att deponera på växande soptippar och elda i kraftverk som gav elektricitet och värme (samt luftburen förorening, kontaminerade filter, aska och slagg).

De förhistoriska och historiska soporna var i stort sett bestående av naturliga råvaror och gled enkelt in i de ekologiska kretsloppen igen. De moderna soporna har inte denna egenskap då de ofta består av en mix av svårnedbrytbara ämnen och innehåller stora mängder med giftiga ämnen som först sprider ut sig i naturen och därefter ackumulerar sig i biologiska organismer med elände och död som resultat.

Problemet angrips i fel ände
Som vanligt försöker de som bestämmer att lösa problemet från fel ände. De väljer det till synes enklaste och som inte ändrar några grundläggande ekonomiska eller ideologiska strukturer. Istället för att gå in i början av den s.k. produktionsprocessen (egentligen konsumtion av råvaror) och styra den hårt har man försökt att lösa problemet där avfallet till synes uppstår. Åtgärden blev en satsning på källsortering och återvinning. Källsortering är ett lömskt ord som får oss att tro att avfallet skapas i hushållen, när det i många fall skapades redan när produkten tillverkades. Sortering av olika material och återvinning är inget fel i sig, men om det är den enda åtgärden blir det bara en liten uppskjutning av problemet med resursslöseri och miljöförstöring. Möjligheten att källsortera kan t.o.m. ge en falsk känsla av en god handling och gör det möjligt att fortsätta den materiella konsumtionen med gott samvete (avfallet tas ju om hand och kommer till nytta).

Källsortering är i princip bra och kommer att vara en viktig handling in i framtiden, så det avfall som ändock uppstår ska absolut sorteras för återvinning och säkert omhändertagande.

KRETSLOPP är nyckelordet
Den här boken vill jag varmt rekommendera som en fördjupning i dessa frågeställningar. Nils Tiberg skisserar här kretsloppssamhället, det av kunskap och förnuft skapade resurssnåla, ekonomiska och ekologiska samhället. Boken heter Kretslopp och har ISBN: 91-558-1993-1.

Låt det flöda igenom dig

Åtgärder på alla nivåer
Nedanstående steg är mitt förslag till hur både individ och samhälle kan sätta in åtgärder på alla nivåer, inte bara i slutändan. Åtgärderna kan ses som metoder för att ”svälta ut” soptipparna, anläggningarna för sopförbränning, källsorteringskärlen och återvinningsfabrikerna. Följs dessa steg blir det nästan inget kvar på slutet som kan bli till ”avfallsproblem”. Den mest effektiva åtgärden är en rejäl och generell minskning av den materiella konsumtionen, särskilt den som förbrukar ändliga resurser och överförbrukar förnyelsebara sådana. En sådan handling kommer att gå bakåt som en chockvåg genom hela det globala industrisamhället med sitt omfattande transportsystem, sina tillverkningsenheter, djurfabriker, ner i gruvor och oljekällor, genom ändlösa åkerlandskap och enorma kalhyggen.

MINDRE
Minska användandet av icke förnyelsebara råvaror, energikällor och resurser.
Halvering, sparsamhet, varsamhet och renovering.
Handla avfallsmedvetet dvs. köp inte avfall.

HÖJ KVALITÉN
Naturprodukter som förenklar och möjliggör renovering, kompostering och återbruk.
Välj hållbara, lagningsbara och lokalt producerade föremål.
Undvik förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen.

ÅTERBRUKA
Pantsystem och byteshandel.
Lokala kretslopp.
Hantverk och verkstäder.
Träna och utveckla den kreativa förmågan.

ÅTERVINN
Öka din källsortering av papper, kartong, glas, PET/Aluminium, metall, textil, plast, elektronik, lampor och miljöfarligt avfall m.m.
Ordna en kompost för det organiska avfallet.

ELDA & DEPONERA
Som sista ”utväg”.
Släng i soptunna eller container.

Jan Gustafson-Berge