Inför månadens tema som är fritidshuset ställde jag upp tre frågeställningar som jag förväntades undersöka och fundera kring. Jag börjar med den tredje frågan som löd: Hur kan jag utveckla en ökad självförsörjning (på Lövudden) och efterhand övergå till ett nyttjande av lokala, förnyelsebara och andra tillgängliga resurser?

Körsbärsträdens gåva

 

Effektiv strategi
Vad har då detta med köpstopp och minskad konsumtion att göra? Jo enligt min mening är ökad självförsörjning en mycket effektiv strategi, som när den väl kommer till praktiskt uttryck, drastiskt minskar konsumtionen i alla led och på alla nivåer i hela det globala varu- och tjänstesystemet. Det går att börja direkt, ingen behöver vänta på någon annans initiativ, lagändringar eller beslut på hög (eller kanske låg?) politisk nivå. Lokala resurser finns dessutom i varierande utsträckning tillgängliga överallt där du befinner dig, Det gäller bara att förstå att de finns, lokalisera dem och bruka dem förnuftigt. En lokal resurs kan som ett förenklat exempel vara vad du för tillfället har i ditt kylskåp och ditt skafferi. Istället för att gå och handla i en affär lagar du till en måltid av vad du har. Nästa gång knackar du på hos grannen och ni lagar en måltid på vad ni tillsammans har i era skåp.

Förvildade surkörsbär och en improviserad plockningsbehållare

Ett användande av lokala resurser åstadkommer följande mirakel:

Minskar i motsvarande mängd uttaget av resurser någon annanstans på jorden.
Avskaffar transporter som använder fossila bränslen eller elektricitet.
Avskaffar industriell bearbetning, reklamindustri och administration hos stat och företag.
Avskaffar förpackningar.
Avskaffar farliga kemikalier.
Motverkar standardisering och enfald.

Geografisk utsträckning
Jag skriver i frågan ovan att jag ska övergå till ett nyttjande av lokala, förnyelsebara och andra tillgängliga resurser. En lokal resurs är, som namnet avslöjar, kopplad till det rumsliga och ska finnas eller skapas i närheten (lokalt). Hur lokalt är då lokalt? Avståndet som definierar det lokala varierar givetvis från resurs till resurs. I mitt fall finns många resurser inom fastighetens gränser, dvs. inom en yta på 40×50 meter. Regnvattnet som faller på tomten är en sådan resurs. Bara på bostadshusets tak faller varje år 24 000 liter vatten som jag kan samla in och flytta till andra platser på tomten där jag kan låna det tillfälligt för att vattna grönsaker eller tvätta kläder. I sjön Vindommen som sträcker sig från 300 meter till flera kilometer bort finns andra lokala resurser som fisk och vass. Just nu skulle jag definiera mitt lokala resursområde som en cirkelformad yta med radien 5 kilometer där Lövudden finns i centrum.

En skogsvandring gav svamp att äta och torka

Förnyelse och lager
En resurs kan vara förnyelsebar eller finnas som en lagerresurs. Den förnyelsebara förnyar sig efter vissa varierande tidscykler. Nässlan kommer tillbaka varje år, solen går upp varje morgon, medan en torvmosse tillväxer sakta, sakta i tunna skikt. Så länge vi inte skördar mer än överskottet som uppstår kan brukandet vara uthålligt över en lång tid. Men en förnyelsebar resurs kan också skövlas, förstöras eller ta slut. Utfiskningen av hav och sjöar kan stå som exempel på detta destruktiva förfaringssätt.
En lagerresurs har en gång (oftast för länge sedan) skapats i en naturlig process. En tydligt exempel är olja som en gång bildats av hoppressat organiskt material och som människan på drygt 200 år har eldat upp med katastrofala konsekvenser (Peak Oil är bara toppen på ett smältande isberg av elände!). En lagerresurs kan aldrig förnya sig och den ska man vara försiktig med.
En resurs kan också vara immateriell och bestå av människors kunskap och handlingar.

Återbruk
Vad är då andra tillgängliga resurser! I stad, på land och säkerligen till havs och luft också, finns det alltid material och saker av olika slag som en del människor inte längre vill ha och som de placerar på lämpliga eller olämpliga platser. I stadsmiljön dräller det omkring saker överallt som kan skördas och vid vissa platser (ex. containers, byggarbetsplatser och källsorteringsrum) koncentreras dessa kasserade saker och kan därmed skördas enklare och i stor mängd. Ute på landsbygden finns det mängder av kasserat och kvarlämnat material som kan användas. Hela gårdar och hus står och förfaller och kan fungera som gratis byggmarknader. Här och där ute i skogarna finns både nedlagda och aktiva illegala soptippar där mängder av material och föremål kan hämtas.

Diverse skrot på lokal soptipp

Resursuppståndelse
Lokala resurser finns i princip överallt. Förekomst och tillgänglighet får dock sägas vara större och enklare här på landet än i stadsmiljö. En lokal resurs kan finnas eller uppstå. Något oönskat kan bli önskat, något till stor glädje och nytta, bara genom att flyttas en liten bit bort eller genom att omvandlas i en organisk eller fysisk/materiell process.

Jordkällaren vill ha mera jord

Den grus- och småstensblandade jord som jag gräver bort från det sakta framväxande utekökets golv blir en resurs när den med rullebör förflyttas 40 meter bort till jordkällarens tak. Där blir jorden en del av ett skyddande täcke som håller jordkällarens förvaringsrum varmt på vintern (aldrig minusgrader) och kallt på sommaren.
Nässlor, vallört, kirskål, gräs och andra örter slås med lie och hamnar i stora trädgårdskomposter. Där kommer de många små vännerna att omvandla växtmaterialet till kompost som i sin tur blir till gödning i grönsakslanden.
Buskar och träd som beskärs eller röjs bort ger ved. Under ett halvårstid har jag fått ihop 0,6 kubikmeter ved bara genom att ta hand om de större delarna av grenar och kvistar. De allra minsta kvistarna hamnar i en kvisthög som stillsamt sjunker och tjänar som boplats åt allehanda djur.

Nyklippt gräs gör stor nytta i grönsaksodlingen

Lokala resurser på Lövudden
I stora och övergripande drag ser mina lokala resurser ut på följande principiella sätt:

1. Vatten kommer från brunnen, källan i skogen som i sin tur får påfyllnad från det regn som faller i området. Regnvatten samlas också in från taken och används för flera olika ändamål.
2. Själva marken med sina mineraler och sitt organiska material gör det möjligt att odla grönsaker, kryddväxter, bär och frukt på delar av tomten.
3. Sjön Vindommen ger möjlighet till fiske, bad och andra upplevelser. Sjön erbjuder också en transportväg samt vass och säv.
4. Grustaget som närmaste bondgård öppnat, och som representerar en lagerresurs, tillhandahåller allt från den finaste sand till stora rundade stenar.
5. Skogen och markerna runt omkring erbjuder bär, svamp, örter, ved och virke. För de som jagar finns också djur.
6. Gamla och nya lokala skräphögar och soptippar samt annat material som ingen annan vill ha.
7. Människorna som vistas i trakten.

Jan Gustafson-Berge

Annonser